เข้าสู่ระบบ

KU-FST : Research Press Release
New publication รศ. ดร.อุทัย กลิ่นเกษร ผศ. ดร.เมธาวี เพียรภักดี และ ดร.วรรธินี เกตุคง
งานวิจัยในวารสาร Foods เรื่อง ” Application of Aqueous Saline Process to Extract Silkworm Pupae Oil (Bombyx mori): Process Optimization and Composition Analysis” (Impact factor 5.56, Q1)

ดูงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ https://www.mdpi.com/2304-8158/11/3/291