เข้าสู่ระบบ
ผศ. ดร.กุลนาถ  ทองขาว หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รศ. ดร.ปิติยา  กมลพัฒนะ ผศ. ดร.เยาวภา  หล่อเจริญผล และ ผศ. ดร.สุดาทิพย์  แซ่ตั้น อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมด้วย รศ. ดร.ณัฐดนัย  หาญการสุจริต รองคณบดีฝ่ายวิจัย เข้าเยี่ยมชม บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด เพื่อพูดคุยหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา การฝึกงานและแลกเปลี่ยนบุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร