เข้าสู่ระบบ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัลส่วนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด 🏆อันดับที่ 1 จาก 3 อันดับ👏👏👏
👉สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2564 และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2566 โดย มีคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัลดังนี้
📌รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ
🏅รศ. ดร.อำพร เสน่ห์ และคณะผู้วิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ รางวัล Platinum ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูงสุด ผลงาน การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์พลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลท (rPET) สำหรับวัสดุสัมผัสอาหาร
📌รางวัลนักวิจัยผู้มีค่า h-index สูงสุด กลุ่มอายุน้อยกว่า 40 ปี
➡️รศ. ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ สาขาเกษตรศาสตร์ ค่า h-index 33
➡️รศ. ดร.กิติญา วงษ์คำจันทร์ โอราน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ค่า h-index 25
📌รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ผู้ที่มีปริมาณผลงานรวม (Pi >=6)
➡️รศ. ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปริมาณผลงาน 13
➡️รศ. ดร.ประกิต สุขใย ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณผลงาน 10.925
รศ. ดร.รังรอง ยกส้าน ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปริมาณผลงาน 6.5
➡️รศ. ดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 6
📌รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
➡️รศ. ดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 5
➡️รศ. ดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณผลงาน 4.825
➡️ผศ. ดร.กฤษกมล ณ จอม ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 4.225
➡️รศ. ดร.ปิติยา กมลพัฒนะ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 3.7
➡️รศ. ดร.ภคมน จิตประเสริฐ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณผลงาน 3.5
➡️รศ. ดร.มัสลิน นาคไพจิตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณผลงาน 3.375
➡️รศ. ดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณผลงาน 2.875
➡️รศ. ดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณผลงาน 2.6
➡️รศ. ดร.นันทวัน เทอดไทย ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปริมาณผลงาน 2.25
➡️รศ. ดร.อุทัย กลิ่นเกษร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 2.25
➡️ผศ. ดร.ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปริมาณผลงาน 2.25
➡️รศ. ดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 2.25
➡️ผศ. ดร.ทานตะวัน พิรักษ์ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปริมาณผลงาน 2.125
➡️รศ. ดร.กมลวรรณ แจ้งชัด ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปริมาณผลงาน 2
➡️รศ. ดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 2
➡️อ. ดร.พฤกษ์ ตั้งพร้อมพันธ์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณผลงาน 2
➡️รศ. ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 1.85
➡️รศ. ดร.วาณี ชนเห็นชอบ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปริมาณผลงาน 1.75
➡️รศ. ดร.วราภา มหากาญจนกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 1.75
➡️รศ. ดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณผลงาน 1.5
➡️รศ. ดร.กิติญา วงษ์คำจันทร์ โอราน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณผลงาน 1.5
➡️รศ. ดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณผลงาน 1.5
➡️ผศ. ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 1.45
➡️ผศ. ดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 1.35
➡️รศ. ดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 1.125
➡️ผศ. ดร.ไพบูลย์ ตั่นสกูล ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณผลงาน 1
➡️ผศ. ดร.เมธาวี เพียรภักดี ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 1
➡️รศ. ดร.สุดสาย ตรีวานิช ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 1
➡️ผศ. ดร.สุมัลลิกา โมรากุล ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณผลงาน 0.75
➡️ผศ. ดร.บุญทิวา นิลจันทร์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณผลงาน 0.6
➡️ผศ. ดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ปริมาณผลงาน 0.5
➡️รศ. ดร.นพรัตน์ ปราบสงบ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปริมาณผลงาน 0.25
➡️รศ. ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปริมาณผลงาน 0.2
➡️รศ. ดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ ปริมาณผลงาน 0.1
งานดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์