เข้าสู่ระบบ

ผศ. ดร.ธานินทร์  คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ รศ. ดร.อนุวัตร  แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวต้อนรับ พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าภาควิชาต่าง ๆ มีการแนะนำภาควิชาและหลักสูตรทีเปิดการเรียนการสอนภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร แสดงสาธิตการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การวิจัยที่ใช้สำหรับการเรียน การออกแบบงานวิจัย และเครื่องมือที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยคณาจารย์ภายในคณะ นอกจากนี้ยังจัดแสดงผลงานวิจัยและการทดสอบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สร้างความประทับให้แก่ผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างมาก