เข้าสู่ระบบ

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 66 คณะผู้บริหารและบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกเพื่ออุตสาหกรรม (iMAF) สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและหารือถึงแนวทางการบริหารจัดการองค์กรในมิติงานบริการวิชาการแก่สังคมของสำนักเคเอกซ์ มจธ. (หน่วยงานในกำกับ)

จากนั้น คณะฯ ได้เยี่ยมชมพื้นที่ภายในอาคาร KX Knowledge Xchange Startup & Innovation Ecosystem ซึ่งเป็นชานชาลา (Platform) ที่นำองค์ความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสู่การแลกเปลี่ยน เรียนรู้และลงมือทำ เพื่อสร้างขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรม โดย มจธ. ได้ออกแบบและจัดสภาพแวดล้อมอาคารให้เอื้ออำนวยต่อการสร้างความเชื่อมโยงในการพัฒนาและให้การสนับสนุนผู้ประกอบการภายในอาคาร