เข้าสู่ระบบ

งานอบรมหลักสูตร ADVANCE “ FOOD INDUSTRY TRANSFORMATION 5.0 (FIT 5.0)” for Future จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3, 17, 24, 31 มี.ค. และ 7 เม.ย. 66 รวมจำนวนทั้งสิ้น 5 วัน  ซึ่งภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 27 คน จาก 18 บริษัท ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจ จำนวน 4 Module ดังนี้

Module 1: กลยุทธ์การสร้างไอเดียเพื่องานพัฒนาผลิตภัณฑ์ Future Foods

 • ความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และชนิดของผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Future Food
 • การออกแบบคุณลักษณะที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ Future Foods โดยใช้การวิจัยผู้บริโภค
 • เทคนิคการสร้างสรรค์ไอเดียสำหรับผลิตภัณฑ์ Future Foods
 • Workshop เทคนิคการสร้างสรรค์ไอเดียสำหรับผลิตภัณฑ์ Future Foods
 • การพัฒนา Product Concept และ Product Design Specification เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
 • Workshop การพัฒนา Product Concept และ Product Design Specification เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
 • การนำเสนอแนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้จาก Workshop

Module 2 : เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในการแปรรูปอาหาร

 • Future Food จากกระบวนการแปรรูปด้วย คลื่นไมโครเวฟ คลื่นวิทยุ คลื่นอินฟราเรด
 • ก้าวสู่ผลิตภัณฑ์ Future Foods ด้วยเทคนิคการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค (OHMIC HEATING) ด้วยกระแสไฟฟ้า
 • ปลดล็อคผลิตภัณฑ์ Future Foods ด้วยเทคโนโลยี High Pressure Processing (HPP)
 • การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าจากเศษเหลืออุตสำหกรรมเกษตร: โอกาสสำหรับการสร้างวัตถุดิบใหม่สำหรับ Future Foods และ Plant based Foods
 • ประสบการณ์จัดการ food waste และ co- products from food industry
 • นวัตกรรมเทคโนโลยีของสตาร์ชในการรังสรรค์เนื้อสัมผัสและเสริมคุณค่าทางโภชนาการสำหรับ FUTURE FOODS
 • สารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ในอาหารฟังก์ชันสู่การพัฒนาอาหารแห่งอนาคต
 • นวัตกรรมกลิ่นรสเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต
 • ระบบอัตโนมัติกับการผลิตอาหารแห่งอนาคต: ข้อดี ข้อเสียโอกาสและแนวทางกรณีศึกษาระบบอัตโนมัติในการผลิตและบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม

Module 3 : Intelligent Food Packaging for sustainability

 • บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะและบรรจุภัณฑ์อาหารอย่างยั่งยืน
 • กฎหมายและกฏระเบียบเกี่ยวกับวัสดุทางการบรรจุ และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุอาหาร
 • นวัตกรรมวัสดุทางการค้า เทคโนโลยีและระบบการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต
 • การพัฒนาและการออกแบบบรรจุภัณฑ์และระบบการบรรจุเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารแห่งอนาคต และ Workshop
 • กรณีศึกษา: ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช่ ผลิตภัณฑ์ไปไกลกว่าที่คิด

Module 4 : food business 5.0

 • การตลาด 5.0 และกลยุทธ์สำหรับธุรกิจอาหารสมัยใหม่ในยุคหลังโควิด
 • Workshop Customer journey in next normal
 • เทคโนโลยีสำหรับโซ่อุปทานอาหารในอนาคตอย่างยั่งยืน
 • ระบบตามสอบสำหรับการจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน