เข้าสู่ระบบ

รายการทันโลก…ยามบ่าย วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
สัมภาษณ์ รศ.ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ และประธานหน่วยบูรณาการฯยุทธศาสตร์ ววบ. ด้านอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในประเด็นการสนับสนุนทุนวิจัยด้าอาหารอนาคตของประเทศไทย