เข้าสู่ระบบ

รายการทันโลก…ยามบ่าย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
สัมภาษณ์ รศ.ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
และ หัวหน้าสำนักประสานงานวิจัยแผนงานการบริหาร
และจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย(บพข.)
ประเด็น : การพัฒนาและโอกาสด้านอาหารสัตว์เลี้ยงของไทย