เข้าสู่ระบบ

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) นวัตกรรมข้ามศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตร” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ประธานคณะทำงานหน่วยบูรณาการประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ (SAT) ด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 2204 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สามารถรับชมผ่านทางออนไลน์ได้ที่ Facebook คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart Agro-Industry (https://www.facebook.com/agro.ku)

ลงทะเบียนฟรี โดยแสกนคิวอาร์โค้ด หรือ https://forms.gle/4tPesVQL1Jgfv4ks9

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
โทรศัทพ์ 02-562-5000 ต่อ 655136
E-mail: kritsada.thong@ku.th