เข้าสู่ระบบ

 

ขอแสดงความยินดี แด่ ศ. ดร.ภาณุวัฒน์  สรรพกุล ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง “องค์ประกอบฐานเซลลูโลสบริโภคที่ไม่ผ่านการสังเคราะห์สำหรับการผลิตสารเคลือบไข่สด” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ออกให้ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2566