เข้าสู่ระบบ

Warada

28 กันยายน 2023

คณะผู้บริหาร และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ ๔ เยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผศ. ดร.ธานินทร์  คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ รศ. ดร.อนุวัตร  แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวต้อนรับ

Warada

15 กันยายน 2023

งานวิจัยเรื่อง “Image mapping of biological changes and structure-function relationship during rice grain development via Synchrotron FTIR spectroscopy”

งานวิจัยในวารสาร Food Chemistry เรื่อง Image mapping of biological changes and structure-function relationship during rice grain development via Synchrotron FTIR spectroscopy”

Warada

12 กันยายน 2023

ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือนำผลงานวิจัยของคณะฯ ไปขยายผลสู่เชิงพาณิชย์

รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าประชุมหารือแนวทางความร่วมมือนำผลงานวิจัยของคณะฯ ไปขยายผลสู่เชิงพาณิชย์

Warada

1 กันยายน 2023

งานวิจัย “Ultrasound-assisted formation of chitosan-glucose Maillard reaction products to fabricate nanoparticles with enhanced antioxidant activity”

งานวิจัยในวารสาร Ultrasonics Sonochemistry เรื่อง “Ultrasound-assisted formation of chitosan-glucose Maillard reaction products to fabricate nanoparticles with enhanced antioxidant activity”

Warada

21 สิงหาคม 2023

คณะผู้บริหารและบุคลากร อก. เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกเพื่ออุตสาหกรรม (iMAF) สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 66 คณะผู้บริหารและบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกเพื่ออุตสาหกรรม (iMAF)

Warada

22 กรกฎาคม 2023

งานวิจัย “Enhancement of the Digestion of Virgin Silkworm Pupae Oil (Bombyx mori) by Forming a Two-Layer Emulsion Using Lecithin and Whey Protein Isolate”

งานวิจัยในวารสาร Food Biophysics เรื่อง “Enhancement of the Digestion of Virgin Silkworm Pupae Oil (Bombyx mori) by Forming a Two-Layer Emulsion Using Lecithin and Whey Protein Isolate” (Impact 3.34, Q1)

Warada

17 กรกฎาคม 2023
1 2 3