เข้าสู่ระบบ
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ขอการให้ความร้อนด้วยโอห์มมิกอย่างต่อเนื่องของของผสมระหว่างของเหลวและอนุภาค