เข้าสู่ระบบ
คอลลอยด์อาหาร, การไหลของอาหารและโครงสร้างขนาดเล็ก, โปรตีนอาหาร