เข้าสู่ระบบ
ระบบการผลิตแบบ Mass Customization การสร้างแบบตัดและการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การพัฒนาและจัดการนวัตกรรมในสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ การจัดการคุณภาพ