เข้าสู่ระบบ
เคมีโปรตีน, เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ปลา, การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมอาหาร, เทคโนโลยีเนื้อสัตว์, การใช้ประโยชน์เจลาติน, ฟิล์มจากโปรตีน