เข้าสู่ระบบ

“FIncubator Training Program”
ภายใต้การดำเนินการของ เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart)
📖 Free Online Seminar
กิจกรรมอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และผู้ที่สนใจ ไม่มีค่าใช้จ่าย
📚“Market Trends and Consumer Insights”
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567
เวลา 9.00 – 12.00 น.
ผ่าน Cisco Webex
📈 Boost Up Food Innovation Business by Modern Marketing
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฟรี ผ่าน QR code หรือ